Algemene voorwaarden

Aquarius Zwemopleidingen, gevestigd te Veenwouden , Handelsregisternr. 01098150, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord- Nederland

Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Gebruiker: Aquarius Zwemopleidingen
Deelnemer: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en diens gemachtigde, rechtverkrijgende(n) en/of erfgenamen met wie Aquarius Zwemopleidingen een overeenkomst afsluit
Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en deelnemer
Activiteit: alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker georganiseerde en verzorgde actieve en ontspannende activiteiten, in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend het organiseren en verzorgen van zwemlessen
Dienst: de door de gebruiker georganiseerde en verzorgde activiteit
Vergoeding: het door de deelnemer aan de gebruiker voor door laatstgenoemde geleverde diensten verschuldigde bedrag, waaronder in ieder geval lesgeld
Zwempakket: alle zwemlessen die opleiden tot een zwemdiploma.

Artikel 1 Toepasselijkheid

Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering van overeenkomsten door de gebruiker worden uitsluitend beheerst door de onderhavige algemene voorwaarden. Afwijkende voorwaarden of bepalingen kunnen slechts uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen.Voorzover in de uitvoering van de overeenkomst derden worden betrokken, blijven de onderhavige voorwaarden onverkort van toepassing.

Wanneer enige bepaling uit de overeenkomst of de onderhavige algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Alsdan treedt voor de ongeldige bepaling in de plaats een bepaling die de bedoeling van de onwerkzame bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 2 Offertes

Alle uitgebrachte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij de offerte of aanbieding schriftelijk anders vermeldt.
Bevat de offerte en aanbieding de mededeling dat deze vrijblijvend wordt gedaan, dan kan de herroeping nog onverwijld na de aanbieding geschieden.

Artikel 3 Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

De overeenkomst komt, met inachtneming van het in artikel 5 lid 1 gestelde, tot stand op het moment dat de gebruiker aan de deelnemer deelname ofwel plaatsing heeft bevestigd of op het moment dat de deelnemer feitelijk door de gebruiker tot een activiteit wordt toegelaten en daaraan deelneemt. Zolang de opdracht door de gebruiker niet is bevestigd of de deelnemer niet feitelijk tot een activiteit wordt toegelaten en daaraan deelneemt, behoudt de gebruiker zich het recht voor om de plaats aan een ander toe te delen.
Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de deelnemer – uitsluitend ter beoordeling van de gebruiker – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

De gebruiker is gerechtigd een reeds geaccepteerde aanmelding te annuleren zonder schadeplichtig te zijn, indien na acceptatie mocht blijken – naar het oordeel van de gebruiker – van een onvoldoende kredietwaardigheid van de deelnemer.

De deelnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, die de gebruiker aan deelnemer voor aanvang van een activiteit vraagt, alsmede gegevens waarvan de deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan de gebruiker worden verstrekt. De deelnemer garandeert voornoemde gegevens tijdig, correct, volledig en naar waarheid aan de gebruiker te verstrekken. Indien de gevraagde gegevens door de deelnemer niet tijdig worden verstrekt heeft de gebruiker het recht toelating tot de activiteit te weigeren en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de deelnemer in rekening te brengen.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

Eventueel later gemaakte aanvullende of gewijzigde afspraken met de gebruiker, diens ondergeschikte en/of hulppersonen, zijn slechts bindend indien deze door de gebruiker schriftelijk zijn bevestigd.

Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële gevolgen heeft, komen deze voor rekening van de deelnemer, nadat de gebruiker de deelnemer daarover vooraf heeft bericht.

Artikel 5 Annulering

De overeenkomst wordt aangegaan onder het uitdrukkelijke voorbehoud dat voldoende deelnemers voor een activiteit aanmelden. Bij onvoldoende deelnemers behoudt de gebruiker het recht voor de activiteit te verschuiven en/of de locatie te wijzigen. De deelnemer heeft in dat geval het recht deelname ofwel plaatsing kosteloos te annuleren.

Indien de deelnemer de tot stand gekomen overeenkomst, anders dan om reden als in het vorige artikellid genoemd, eenzijdig annuleert, is de gebruiker gerechtigd aan de deelnemer in rekening te brengen een bedrag van € 25,– aan administratiekosten, ingeval de deelnemer deelname ofwel plaatsing annuleert binnen vier weken voor aanvang van de activiteit. Een en ander onverminderd het recht van de gebruiker om aanvullende schadevergoeding te verlangen.
De deelnemer is verplicht de gebruiker te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering.

Artikel 6 Duur

De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de gebruiker bepaalt dat een activiteit(en) een bepaalde periode bestrijkt. In dat geval wordt de overeenkomst voor bepaalde tijd aangegaan.

Artikel 7 Vergoeding

Tenzij anders vermeld, is de door de gebruiker opgegeven vergoeding inclusief omzetbelasting, maar exclusief andere heffingen die zijn verschuldigd in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Indien in het kader van de overeenkomst lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is de gebruiker gerechtigd nadat de gebruiker heeft aangekondigd dat een dergelijke situatie zich voordoet, de overeengekomen vergoeding dienovereenkomstig aan te passen c.q. door te voeren.

Gebruiker is gerechtigd om, zonder verdere opgaaf van redenen, bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van maximaal 50% van de totale vergoeding over een periode van vier kalendermaanden te vragen en toelating tot de activiteit te weigeren tot het moment van ontvangst van de aanbetaling.

Artikel 8 Betaling

Betaling van de door de deelnemer verschuldigde vergoeding dient te geschieden middels (maandelijkse) automatische overschrijving van de bank-of girorekening van de deelnemer naar de door de gebruiker opgegeven bank-of girorekening, en wel door de gebruiker daartoe te machtigen.

Indien de deelnemer geen gebruik kan of wil maken van betaling middels automatische overschrijving, dient, bij wijze van overmaking op een door de gebruiker aangegeven bank-of girorekening of contant, betaling vooruit plaats te vinden en wel minimaal het totale bedrag van de over één kalendermaand verschuldigde vergoeding. In dat geval zal de deelnemer tevens maandelijks een bedrag aan administratieve meerkosten van € 2,50 verschuldigd zijn.

Betaling door de deelnemer dient, zonder aftrek, korting of verrekening, plaats te vinden.
In geval van afname door deelnemer van een zwempakket blijft het gehele bedrag voor het pakket verschuldigd, ongeacht het moment dat deelnemer het zwemdiploma behaalt.

Als uiterste betaaldatum geldt in geval van machtiging tot automatische overschrijving, als genoemd onder 1, de laatste dag van de maand waarin de afschrijving dient plaats te hebben. Als uiterste betaaldatum in geval van betaling vooruit geldt de eerste dag van de maand waarop de betaling betrekking heeft. De op de bank- en giroafschriften aangegeven valutadatum is bepalend en wordt als betalingsdag aangerekend.

Indien de gebruiker de betaling niet op de, ingevolge de in het vorige artikellid geldende, uiterste betaaldatum heeft ontvangen, wordt de deelnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft de gebruiker, zonder nadere ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag aan de deelnemer, een rente van 1% per maand in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die de gebruiker maakt, als gevolg van de niet-nakoming door de deelnemer van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de deelnemer. In ieder geval is de deelnemer aan incassokosten 15% van de hoofdsom verschuldigd, met een minimum van € 150,–.

Deze vergoeding zal steeds zodra een vordering door de gebruiker ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de deelnemer verschuldigd zijn. Indien de gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Alle door de deelnemer verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste verschuldigde vergoeding.

Zolang de deelnemer geen of geen volledige betaling heeft verricht heeft de gebruiker te allen tijde het recht om met onmiddellijke ingang de deelnemer toelating tot de activiteit te weigeren tot het moment dat de deelnemer de betalings- alsook overige verplichtingen volledig en correct is nagekomen, dan wel met onmiddellijke ingang de overeenkomst te beëindigen. Alsdan blijft de reeds bestaande betalingsverplichting van de deelnemer in stand.

Ingeval de deelnemer vanwege ziekte naar verwachting gedurende een langere periode, te weten minimaal drie weken, niet in staat zal zijn om deel te nemen aan de activiteit, is de deelnemer verplicht dit zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de gebruiker kenbaar te maken. Uitsluitend in het geval en vanaf het moment dat de gebruiker een schriftelijke mededeling heeft ontvangen, is de deelnemer gerechtigd om tijdelijk deelname en betaling stop te zetten tot het moment dat deelname weer kan worden hervat.

Artikel 9 Overmacht

Indien de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt het niet beschikbaar hebben van een locatie, ziekte of verhindering anderszins van de gebruiker, diens ondergeschikte(n) en/of hulppersonen, ziekte of verhindering anderszins van 80% van het totale aantal deelnemers van een activiteit, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de gebruiker alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen zonder dat de gebruiker in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

Indien de gebruiker bij het intreden van de overmacht al diensten heeft geleverd, is hij gerechtigd voor die werkzaamheden betaling te vorderen.

Artikel 10 Regels

De deelnemer is gehouden de door de gebruiker gehanteerde regels, alsmede ook de regels die gelden op de locatie waar de activiteit wordt georganiseerd, waaronder onder andere regels van orde en veiligheid, op te volgen.

De gebruiker zal ervoor zorgdragen dat de deelnemer kennis kan nemen van de regels, die de gebruiker hanteert voor de activiteit, alsmede die gelden op de locatie waar de activiteit georganiseerd wordt, waaronder onder andere regels van orde en veiligheid.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

De gebruiker zal de dienst naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de gebruiker kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat de deelnemer aan de gebruiker onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, is de gebruiker voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade en kosten, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt letsel, aantasting van de gezondheid, beschadiging, vernietiging en verlies van bezittingen van de deelnemer, tengevolge van of verband houdende met door de gebruiker verrichte dienst, tenzij sprake is van opzet en grove schuld van de gebruiker.

De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte- of gevolgschade bij deelnemer ontstaan.

De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die voor de deelnemer mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van.
tekortkomingen aan de locatie waar de activiteit georganiseerd wordt;
het niet opvolgen door de deelnemer van aanwijzingen door de gebruiker voor of tijdens de activiteit gegeven;
het niet opvolgen door de deelnemer van de door de gebruiker of eigenaar van de locatie gegeven aanwijzingen of veiligheidsregels;
handelen of nalaten van mede-deelnemers.

Indien de deelnemer aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van de gebruiker die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, dan wel schade door een onrechtmatige daad van de gebruiker, is de gebruiker slechts aansprakelijk, ongeacht de daadwerkelijke omvang van de schade, tot een bedrag van tweemaal het bedrag van de totale vergoeding dat de gebruiker voor zijn dienst heeft ontvangen over de laatste zes kalendermaanden, dan wel tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert.

De deelnemer vrijwaart de gebruiker voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de deelnemer verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig is gebleven.

De gebruiker heeft te allen tijde het recht, indien voorzover mogelijk, de schade van de deelnemer ongedaan te maken of te beperken, waarbij de deelnemer hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen. Indien de deelnemer dergelijke medewerking niet (volledig) verleent, verliest de deelnemer ieder recht op vergoeding van schade jegens de gebruiker.

Artikel 12 Einde overeenkomst

De overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege, en derhalve zonder dat enige opzegging vereist is, door het verstrijken van de aangegeven periode dan wel door het verrichten en voltooien van de dienst.
Overeenkomsten voor bepaalde tijd aangegaan kunnen door de deelnemer niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Overeenkomsten voor onbepaalde tijd aangegaan kunnen met inachtneming van één kalendermaand worden opgezegd, mits dit schriftelijk en tegen het einde van een kalendermaand geschiedt.

In geval de deelnemer feitelijk niet (meer) aan de activiteit deelneemt, maar verzuimt om op de onder 3 genoemde wijze op te zeggen, blijft de deelnemer de vergoeding verschuldigd gedurende een periode van drie kalendermaanden. Na voornoemde periode eindigt de overeenkomst zonder dat daarvoor een verdere handeling vereist is.

In gevallen dat de deelnemer:
krachtens de Wet Schuldsanering Natuurlijke personen in een schuldsanering is terechtgekomen, dan wel beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van diens eigendommen;
komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
enige uit kracht van wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;
nalatig is de verschuldigde vergoeding of een gedeelte daarvan te betalen op de in deze voorwaarden genoemde uiterste betaaldatum
heeft de gebruiker, door het enkele plaatshebben van een van voornoemde omstandigheden, het recht hetzij de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden hetzij enig bedrag verschuldigd door de deelnemer op grond van de door de gebruiker verrichte dienst, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

In gevallen dat de deelnemer:
naar verwachting – uitsluitend ter beoordeling van de gebruiker – niet in staat is aan de activiteit deel te nemen;
naar verwachting – uitsluitend ter beoordeling van de gebruiker – aan de mede-deelnemers nadeel of hinder zal toebrengen,
heeft de gebruiker het recht, na overleg met de deelnemer, om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te ontbinden en enig bedrag verschuldigd door de deelnemer op grond van de door de gebruiker verrichte dienst, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering ervan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een van beide partijen als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel die van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.

Acties

Aquarius Zwemopleidingen biedt verschillende acties, o.a.:

  • Grote gezinnenkorting
  • Ouderkorting
  • Combinatie korting
  • Gratis proefles

NRZ banner

Kantooradres

Aquarius Zwemopleidingen
De Wal 29
9269 RA
Veenwouden
Telefoon: 0511 - 47 29 87

Spreekuur

Het telefonisch spreekuur is op

  • woensdag van 10.00 – 12.00 uur.
  • vrijdag van 9.30 – 11.30 uur.

Onze Algemene voorwaarden